Regulamin TwoGecko Sp. z o.o.

Regulamin TwoGecko Sp. z o.o.

§ 1.

Słownik

1. O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki korzystania z usług, produktów i serwisów Firmy promowanych znakiem lub/i logo TwoGecko Sp. z o.o., zwany w dalszej części Regulaminem;
1.2. Firma – TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106
1.3. Serwis – https://twogecko.pl/ecommerce/
1.4. Polityka Prywatności – dokument określający zasady zarządzania danymi osobowymi, stanowiący integralną część Regulaminu;
1.5. Użytkownik – w niniejszym dokumencie pod pojęciem Użytkownika rozumie się każdą osobę, która nawet w ograniczony sposób skorzystała z narzędzi, produktów lub usług Firmy;
1.6. Usługa Elektroniczna – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Zasobów TwoGecko Sp. z o.o.

§ 2.

Regulamin

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad prawa i obowiązki Użytkowników oraz relacje pomiędzy Firmą a Użytkownikami.
2. Prawa i obowiązki Firmy lub/i Użytkowników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Każdy z Użytkowników po dokładnym zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej https://twogecko.pl/ecommerce/

§ 3.

Ochrona Danych Osobowych oraz Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności stanowi integralną i nieodłączną część Regulaminu.
2. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie wypełniania Formularza odbywa się za Zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje udzielona w procesie rejestracji przez zaznaczenie odpowiedniego pola typu CheckBox.
3. Administratorem danych osobowych jest TwoGecko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01- 381, ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288 , NIP: 5223064666, REGON: 364631106.
4. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Firma zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych przez Zasoby Firmy. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z brakiem możliwości dostępu przez Użytkownika do Serwisu Internetowego.
6. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
7. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników głownie w jednym lub w kilku z następujących celów:
a. udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika,
b. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
c. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Firmy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego;
d. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.
e. profilowania użytkownika zgodnie z prowadzoną działalnością Firmy w stopniu niezbędnym do realizacji jej statutowych celów oraz obowiązującym prawem.
8. Wszelka korespondencja od Firmy, adresowana bezpośrednio do Użytkowników powinna być traktowana jako poufna. Zabrania się udostępniania takiej korespondencji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Firmy.
9. Firma TwoGecko traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Firma stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
10. Wszelkiego rodzaju informacje przechowywane w bazie danych Firmy stanowią jej własność. Wykorzystywanie ich przez Użytkowników byłych i obecnych bez upoważnienia ze strony Firmy jest zabronione i może skutkować usunięciem konta, łącznie z podjęciem działań prawnych, skierowanych przeciwko nim.
11. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych bez nośnika lub odpowiedzi na wiadomość.
12. W Zasobach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Firma zastrzega dla siebie wyłączne prawo do zmian lub/i modyfikowania Regulaminu, które bezwzględnie obowiązują wszystkich Użytkowników. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej: https://twogecko.pl/ecommerce/.